Stručnjak II. stupnja

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

Osigurajte uspješan prolaz na općem i posebnom dijelu stručnog ispita iz zaštite na radu 

uz kvalitetnu pripremu i najmanje troškove!

Organizacija zaštite na radu u tvrtkama propisana je zakonskom regulativom nadležnog

 Ministarstva rada i mirovinskoga sustava -  Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na  radu 

(N.N., br. 112/14.) te njegovim izmjenama i dopunama (N.N., br. 43/15.N.N., br. 72/15., N.N., br. 140/15.).

S položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita iz zaštite na radu na ministarstvu

stječe status  stručnjaka II. stupnja.

UVJET:  minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

ŠTO SVE MOŽE RADITI STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU II. STUPNJA ?

Kod poslodavca koji zapošljava od 50 do 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.
Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a do svakih sljedećih 500 radnika, još najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.
Kod više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji i međusobno organiziraju poslove zaštite na radu.

ŠTO ĆETE SAVLADATI NA OVOM SEMINARU ?

Program općeg i posebnog  dijela stručnog ispita propisan je u

 Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

 • Pravno uređivanje zaštite na radu

 • Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

 • Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

 • Procjena rizika

 • Građevine namijenjene za rad

 • Siguran rad pri korištenju električne energije

 • Sigurnost pri korištenju radne opreme (postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos materijala i oprema za povremeni rad na visini)

 • Unutarnji transport 

 • Znakovi sigurnosti

 • OZO

 • Radni okoliš 

 • Siguran rad s opasnim kemikalijama.

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći i posebni dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu,

zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava kao i svrhu, 

sadržaj procjene rizika te odredbe iz ostale zakonske regulative koje reguliraju područje ZNR.

Pomoću radnog materijala koje smo pripremili za polaznike seminara, uz minimalnu pripremu i troškove s lakoćom ćete

 položiti opći dio stručnog ispita na ministarstvu.

Kroz seminar će vas voditi renomirani i iskusni predavači.

Inga Žic

diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu te nakon dvogodišnjeg pravosudnog staža položila pravosudni ispit. Prva dva desetljeća profesionalnog djelovanja  bavi se područjem pravnog zastupanja i upravljanja ljudskim potencijalima u području graditeljstva i komunalnih djelatnosti. Posljednjih deset godina se u ministarstvima nadležnim za rad bavi europskim integracijama na području radnog i socijalnog zakonodavstva i  radnim zakonodavstvom. Bila je voditeljica pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području Pregovaračkog poglavlja 19. – Socijalna politika i zapošljavanje, a istovremeno je aktivno sudjelovala i u postupcima usklađivanja radnog zakonodavstva Republike Hrvatske s obvezujućom pravnom stečevinom Europske unije. Kao gost predavač sudjeluje u aktivnostima Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i na stručnim skupovima i seminarima o tumačenju i primjeni, primarno Zakona o radu, a o čemu objavljuje i stručne članke. Trenutno je i članica ispitnih komisija za stručnjaka zaštite na radu.

Jere Gašperov

diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer strojarstvo, procesno energetski modul. Od 1995. godine na ovamo kontinuirano se bavi problematikom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, od čega pretežito na inspekcijskim poslovima zaštite na radu u tijelima gradske i državne uprave. Određeno vrijeme proveo je radeći u ovlaštenim društvima za poslove zaštite na radu te za poslove certificiranja tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.

Pored problematike zaštite na radu, ima značajno iskustvo na poslovima uvođenja, održavanja i ocjenjivanja certificiranih i akreditiranih sustava u području upravljanja kvalitetom, sigurnosti i zaštite zdravlja, certificiranja proizvoda, laboratorija i inspekcijskih tijela. Određeno iskustvo stekao je i na poslovima energetskih pregleda i certificiranja zgrada. Trenutačno obavlja poslove načelnika Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Dinko Franić

Diplomirao na fakultetu u Zagrebu (ETF, danas FER) 1990. godine. Prva dva desetljeća profesionalnog djelovanja bavi se inženjerskim poslovima projektiranja, implementacije, savjetovanja i prodaje (1990.-2000.), od kojih zadnjih deset u međunarodnom okruženju radi na velikim projektima diljem svijeta (2000.-2011.). Od 2012. godine obavlja inspekcijske poslove zaštite na radu. Trenutno je i član ispitnih komisija za stručnjaka zaštite na radu.

ORGANIZACIJA I RASPORED

Trajanje: 15  sati u dva dana (za opći i posebni dio)
Potvrda: Pisana potvrda o pohađanju seminara
Radni materijal: Pisani materijal sa prezentacijama predavača
Popis aktualnih propisa
CD sa linkovima na propise i primjerima ispitnih pitanja sa odgovorima
Cijena seminara: Opći i posebni dio: 170,00 € (1.280,87 kn) + PDV po polazniku. U cijenu su uključeni radni materijali te kava, sokovi i okrepa
Mjesto održavanja: ZIRS d.o.o., Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.

Raspored za pripremni seminar za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio) u organizaciji ZIRS-a d.o.o.

1. dan
Satnica OPĆI DIO Predavači
9 00-9 30 Uvod (prijava, o stručnom ispitu, pregled literature) ZIRS
930-1100 Socijalno radno zakonodavstvo u funkciji ZNR
(zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
Inga Žic, dipl. prav.
1100-1200 Odmor  
1200-1330 Pravno uređivanje zaštite na radu (Zakon o zaštiti na radu i pripadajući propisi)
1330-1430 Procjena rizika
  POSEBNI DIO  
1430-1700 Radni okoliš i Siguran rad s opasnim kemikalijama Juraj Vdović
2. dan
POSEBNI DIO
830-1030 Sigurnost pri korištenju radne opreme

(postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos materijala i oprema za povremeni rad na visini)

Unutarnji transport, Znakovi sigurnosti, OZO

Jere Gašperov,  dipl. ing. stroj.
1030-1100 Odmor  
1100-1300 Građevine namijenjene za rad Dinko Franić, dipl. ing. elek.
1300-1400 Siguran rad pri korištenju električne energije Dinko Franić, dipl. ing. elek. Dinko Franić, dipl. ing. elek.

Za seminar se možete prijaviti klikom na tipku desno