Stručnjak I. stupnja

Pripremni seminar za polaganje općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu

Organizacija zaštite na radu u tvrtkama propisana je zakonskom regulativom nadležnog

Ministarstva rada i mirovinskog sustava -  Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na  radu 

(N.N., br. 112/14.) te njegovim izmjenama i dopunama (N.N., br. 43/15.N.N., br. 72/15., N.N., br. 140/15.).

Poslodavac ili njegov ovlaštenik u tvrtkama koje zapošljavaju do uključivo 49 radnika imaju mogućnost

samostalno voditi poslove zaštite na radu. Uvjet je položiti opći dio stručnog  ispita 

za stručnjaka zaštite na radu (ZNR) pri Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. 

Time stječe status stručnjaka zaštite na radu I. stupnja. 

Uvjet za polaganje općeg dijela je minimalno srednja stručna sprema.

ŠTO SVE MOŽE RADITI STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA ?

Može  obavljati poslove ZNR kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika. Broj zaposlenih može biti i veći, ali s malim rizikom za radnike. Stručnjak I. stupnja može  u tvrtkama  s većim  brojem zaposlenih raditi u timu sa stručnjakom II. stupnja.

ALTERNATIVA STRUČNJAKU I. STUPNJA !

Druga mogućnost je usavršiti se za specijalistu zaštite na radu u ZIRS Učilištu i na taj način savladati praktične vještine vođenja ZNR u tvrtki. Specijalista zaštite na radu ima jednakopravan status kao i stručnjak I. stupnja. Sve o ovom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu  možete saznati ovdje.

ŠTO ĆETE SAVLADATI NA OVOM SEMINARU ?

Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku  o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

  • Pravno uređivanje zaštite na radu
  • Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)
  • Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
  • Procjena rizika

Polaznik će pohađanjem pripremnog seminara za opći dio svladati odredbe iz zakonodavnog područja koje regulira Zakon o zaštiti na radu, zakonodavstvo vezano za osiguranje i zdravstvenu zaštitu, osnovne odredbe iz radnog prava te svrhu i sadržaj procjene rizika.
Pomoću literature koju smo pripremili za polaznike seminara, uz minimalnu pripremu i troškove s lakoćom ćete položiti opći dio stručnog ispita na ministarstvu.

 

Kroz seminar će vas voditi renomirani i iskusni predavači.

Zlatko Videc

magistar sigurnosti, diplomirani inženjer smjera zaštite na radu i smjera zaštite od požara i stalni ovlašteni sudski vještak za područje zaštite na radu i zaštite od požara.

Od 1990. godine se bavi područjem sigurnosti pri čemu se počinje kontinuirano obrazovati i usavršavati u području zaštite osoba i imovine, zaštite od požara i zaštite na radu. Radom u tvrtki za izradu električnih kabela ¨Elka¨ odnosno u proizvodnom sektoru duže od 25 godina sudjeluje u implementacijama sustava kvalitete  i unapređivanju sustava zaštite kao što su video nadzorni sustav i sustavi za zaštitu od požara, te uz navedeno rukovodi službom za osiguranje imovine.

Tijekom obrazovanja uz rad stiče kompetencije u području zaštite na radu i području zaštite od požara polaganjem većeg broja stručnih ispita i usavršava se u različitim edukacijama iz područja struke sigurnosti. Posljednjih desetak godina obavljao je poslove na vodećim funkcijama u nekoliko  Ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, te nedavno na poslovima višeg stručnog savjetnika u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.  

Uz redovni posao bavi se  vještačenjima u područjima iz zaštite na radu gdje djeluje duže vrijeme kao i sada u 3. mandatu imenovanja stalnim sudskim vještakom pri Županijskom sudu u Zagrebu.

Trenutno obavlja poslove člana uprave u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., te predaje u edukacijama i usavršavanjima u području zaštite na radu u ZIRS Učilištu.

Inga Žic

diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu te nakon dvogodišnjeg pravosudnog staža položila pravosudni ispit. Prva dva desetljeća profesionalnog djelovanja  bavi se područjem pravnog zastupanja i upravljanja ljudskim potencijalima u području graditeljstva i komunalnih djelatnosti. Posljednjih deset godina se u ministarstvima nadležnim za rad bavi europskim integracijama na području radnog i socijalnog zakonodavstva i  radnim zakonodavstvom. Bila je voditeljica pregovaračke skupine za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u području Pregovaračkog poglavlja 19. – Socijalna politika i zapošljavanje, a istovremeno je aktivno sudjelovala i u postupcima usklađivanja radnog zakonodavstva Republike Hrvatske s obvezujućom pravnom stečevinom Europske unije. Kao gost predavač sudjeluje u aktivnostima Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, kao i na stručnim skupovima i seminarima o tumačenju i primjeni, primarno Zakona o radu, a o čemu objavljuje i stručne članke. Trenutno je i članica ispitnih komisija za stručnjaka zaštite na radu.

ORGANIZACIJA I RASPORED

Trajanje: 6 sati
Potvrda: Pisana potvrda o pohađanju seminara i daljnji rad za poslove iz ZNR
Radni materijal: Pisani materijal sa prezentacijama predavača
Popis aktualnih propisa
CD sa linkovima na propise i primjerima ispitnih pitanja sa odgovorima
Cijena seminara: Opći dio: 800,00 kn + PDV po polazniku
U cijenu su uključeni radni materijali te kava, sokovi i okrepa
Mjesto održavanja: ZIRS, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.
   

Raspored za pripremni seminar za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (opći dio) u organizaciji ZIRS-a d.o.o.

1. dan
Satnica OPĆI DIO Predavači
9 00-9 30 Uvod (prijava, o stručnom ispitu, pregled literature) ZIRS
930-1100 Socijalno radno zakonodavstvo u funkciji ZNR
(zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)
Inga Žic, dipl. prav.
1100-1200 Odmor  
1200-1330 Pravno uređivanje zaštite na radu (Zakon o ZNR i pripadajući propisi) Zlatko Videc, mr. sig. dipl. ing.
1330-1430 Procjena rizika Zlatko Videc, mr. sig. dipl. ing.

PRIMJERI ISPITNIH PITANJA NA STRUČNOM ISPITU OPĆEG DIJELA

Što je ugovor o radu, kako se zaključuje, što sadržava?

Koja je uloga  medicine rada ?

Navedite akte iz zaštite na radu?

Navedite opasnosti, štetnosti i napore?

Koji su obvezni prilozi procjene rizika?

Za seminar se možete prijaviti klikom na tipku desno